Autistic Pride Day, 2019

Jakby to powiedzieć…

W polskim, rocznym kalendarzu są dwa, ogólnie akceptowalne święta, związane z autyzmem. W grudniu obchodzimy szumnie Europejski Tydzień Autyzmu. Organizacje, szkoły i przedszkola prezentują wystawy, wykłady i konferencje. W kwietniu, teoretycznie jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W praktyce dzień ten rozciągnięto do miesiąca świadomości autyzmu. Przez wiele tygodni, z tej okazji, całe środowisko „autystyczne” prześciga się w planowaniu imprez ze słowem „autyzm” w nazwie. Instytucje świecą się na niebiesko, miasta prześcigają się w manifestowaniu solidarności z osobami ze spektrum podświetlając najważniejsze budynki i elementy miejskiej infrastruktury.

Tymczasem dzisiaj, właśnie 18 czerwca, mamy Autystyczny Dzień Dumy. Kto z was o nim słyszał? Tego dnia w Polsce nic się nie świeci, nikt nie mówi o spektrum. Trwa normalny dzień, jakich wiele. W niewielkim Lesznie odbywają się warsztaty i wykłady poświęcone zdrowiu emocjonalnemu i psychicznemu osób ze spektrum autyzmu. Mały, niewiele znaczący w skali kraju event, zorganizowany przez leszczyński oddział Fundacji Prodeste. Media milczą. Jedynie „Puls Biznesu” – czasopismo najmniej wydawałoby się poświęcone spektrum publikuje artykuł na ten temat. Dziękujemy, że zauważyliście istnienie osób autystycznych i ich prawo do życia, zatrudnienia i bycia w społeczeństwie.

Czym jest Duma? Po polskim internecie krążą pogłoski, jakoby osoby autystyczne miały chęć wywyższać się i postponować inne środowiska – rodziców i specjalistów. Dlatego w Autystycznym Dniu Dumy pragniemy, razem z Markiem Stankiewiczem, przywołać bardzo słownikową definicję. Chciałabym, żebyście poczuli, czym naprawdę jest duma.

poczucie własnej godności i wartości” (PWN )

W Dniu Autystycznego Dnia Dumy:

1. chcemy powiedzieć, że jesteśmy ludźmi. Takimi samymi, jak wszyscy nieautystyczni ludzie. 2. chcemy powiedzieć, że szanujemy ludzi nieautystycznych, którzy dostrzegają w nas człowieka.
3. chcemy powiedzieć, że nie jesteśmy w niczym gorsi, ani lepsi od osób nieautystycznych.
4. chcemy powiedzieć, że osoby nieautystczne nie są w niczym lepsze, ani gorsze od nas.
5. chcemy powiedzieć, że każda osoba autystyczna, także ta, która wymaga ogromu wsparcia z uwagi na swoją niepełnosprawność ma prawo do godności i szacunku. Chcemy powiedzieć, że ma do tego prawo także każda nieautystyczna osoba niepełnosprawna. Co ważne – niepełnosprawnych osób nieautystycznych jest znacznie więcej, niż autystycznych. Wszystkie mają prawo do bycia człowiekiem. Godnym człowiekiem.
6. chcemy powiedzieć, że nasze poczucie własnej wartości nie zagraża w niczym godności ludzi nieautystycznych. Nie musicie nas umniejszać, by być wartościowymi!
7. chcemy powiedzieć, że ludzie autystyczni łączą się w społeczności. Tak, robią to! Przyjaźnią się, są kolegami, czasem nie bardzo się lubią, ale starają się wzajemnie szanować, bo rozumieją, że stanowią mniejszość, w której wiele osób czuje się potwornie samotna.
8. chcemy powiedzieć, że autystyczne społeczności nie zagrażają nieautystycznemu społeczeństwu. Ludzie szukają podobnych sobie i jest to naturalny kawałek życia.
9. chcemy powiedzieć, że szczególnie dla nas ważne jest, by osoby zależne, niepełnosprawne, ich rodziny mogły również powiedzieć 18 czerwca: jesteśmy dumni! Jestem dumna! Jestem dumny!
10. chcemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jednako ludźmi.

Autystyczny Dzień Dumy, 2019


How do I say this…

In the Polish annual calendar there are two, generally acceptable holidays connected to Autism Spectrum.
In December, we celebrate, in a pompous manner, the European Week of Autism. Organisations, schools and kindergartens present exhibitions, lectures and conferences. In April, theoretically, it is the World Autism Awareness Day. In practice, this day has been extended to a month of autism awareness. On this occasion, for many weeks, the whole „autistic” community competes in planning events with the leitmotiv of „autism spectrum”. All glow blue when cities surpass each other in demonstrating solidarity with people on the spectrum by highlighting the most important buildings and other elements of urban infrastructure.

Meanwhile, today, June 18th, is the Autistic Pride Day.

Which of you has ever heard of it?

On that day in Poland, nothing is illuminated, nobody is talking about the Autism spectrum. A normal day is going on, same as any of them. Only in small Leszno you will find workshops and lectures devoted to the emotional and mental health of people from the autism spectrum. A small, insignificant event organized by the Leszno branch of the Prodeste Foundation.

The media remains silent. Only „Puls Biznesu” – a magazine which would seem to be the least involved in autism spectrum – publishes an article on the subject. We are thankful that you have noticed the existence of autistic people and their right to live, work and be in society.

What is Pride?

On the Polish Internet there are rumours that autistic people are willing to exalt and/or impress other communities – primarily parents and specialists.

Therefore, on the Autistic Day of Pride, together with Marek Stankiewicz, we would like to recall a very dictionary definition. I would like you to feel what pride really is.

It’s „a sense of one’s own dignity and value”. (PWN)

On Autistic Pride Day:

1. We want to say that we are human beings. The same as all non-autistic people.
2. We want to say that we respect non-autistic people who see us as a fellow human being.
3. We want to say that we are not worse nor better in anything than non-authentic people.
4. we want to say that non-autistic people are neither better nor worse than us.
5. We want to say that every autistic person, including those who require a great deal of support because of their disability, has the right to be treated with dignity and respect. We wish to say that every non-autistic disabled person also has the right to exactly the same. What is important is that there are many more non-autistic disabled people than there are autistic ones. They all have the unbreakable right to be human. A worthy human being.
6. We want to say that our self-esteem in no way threatens the dignity of non-autistic people. You do not have to belittle us to be valuable!
7. we want to say that it’s true that autistic people are united within the communities. Yes, they do! They become friends, they are colleagues, sometimes it happens that they don’t like each other very much, but they try to respect each other, because they understand that we are a minority group in which many people feel terribly lonely.
8. we want to say that autistic communities do not threaten a non-autistic society in any way. All people are seeking for like-minded people and this is a natural part of life.
9. We want to say that it is especially important for us, that dependent people, people with disabilities and their families could also say on 18 June: we are proud! I am proud! I am very proud!
10. We strongly want to say that we are all equal people.

Autistic Pride Day, 2019

 1. Joanna Ławicka
 2. Marek Stankiewicz
 3. Kosma Moczek
 4. Joanna Blacha
 5. Aleksander Zagrodzki
 6. Emil Zaremba
 7. Mirosława Kozikowska
 8. Renata Stefańska – Klar
 9. Natalia Fiedorczuk – Cieślak
 10. Agata Czekalska – Szczęsna
 11. Stowarzyszenie „Łączą nASDdzieci”
 12. Beata Chrzanowska – Pietraszuk
 13. Tomasz Komorski
 14. Weronika Ławicka
 15. Krzysztof Tokarski
 16. Agnieszka Kosińska
 17. Anna Kwiatkowska
 18. Monika Kurek
 19. Maciek Skura
 20. Ludmiła Mołdawa
 21. Anna Gawęda
 22. Monika Pelc
 23. Ewa Zienkiewicz
 24. Michał Jankowski
 25. Małgorzata Kocot
 26. Dorota Listowska – Matera
 27. Joanna Jakś
 28. Kamila Fijak
 29. Malwina Stachowiak
 30. Aleksandra Rumińska

  If you want to sign this appeal – write a comment!


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.